evaluare-pentru-impozitare

Evaluare pentru impozitare

Odata cu anul 2017 a inceput si perioada de realizare a rapoartelor de evaluare pentru impozitare. Nu intalnim schimbari semnificative fata de regulile care erau in vigoare la 31 mai 2016, data la care s-a finalizat operatiunea de evaluare pentru anul 2016. Astfel, reglementarile introduse cu ocazia intrarii in vigoare a noului Cod Fiscal, raman valabile si in anul 2017, cu completari detaliate in cele ce urmeaza.

 1. Perioada de realizare a rapoartelor de evaluare este 1 ianuarie – 31 martie 2017.
 2. Persoanele juridice care si-au realizat ultima reevaluare avand data evaluarii 31 decembrie 2013, pot sa evite cresterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea evaluarii pentru impozitare in primul trimestru al anului 2017.
 3. Rapoartele de evaluare pentru impozitare se realizează numai de catre evaluatori autorizati inregistrati in Tabloul Oficial (anevar.ro) care trebuie să utilizeze parafa valabila 2017.
 4. Evaluatorii autorizati au obligatia sa inregistreze rapoartele de evaluare în BIF.
 5. Rapoartele de evaluare pentru impozitare nu pot produce efecte pentru anul 2017 daca au data raportului după 31 martie 2017.
 6. Data evaluarii este 31 decembrie 2016
 7. Anexa 4 a GEV 500 a fost actualizata in 29 decembrie 2016 astfel incat in cazul cladirilor cu utilizare mixta, se va evalua doar suprafata nerezidentiala, numai în situatia in care acesteia ii este alocat un numar cadastral distinct. In toate celelalte situatii se va evalua intreaga suprafata a cladirii in ipoteza utilizarii nerezidentiale.
 8. Anexa 4 se afla atat pe siteul anevar.ro in format pdf cat si in pagina personala a fiecarui evaluator autorizat în format Excel.
 9. In cazul unui apartament declarat cu utilizare mixta se va evalua intotdeauna intregul apartament in ipoteza utilizarii nerezidentiale. Este eronat ca evaluatorii sa prezinte in rapoartele de evaluare doar valoarea impozabila a suprafetei nerezidentiale.

Sursa: Adrian VASCU

CODUL FISCAL ART. 460
CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRILE DETINUTE DE PERSOANELE JURIDICE

 1. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii.
 2. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii.
 3. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
 4. In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3).
 5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:
  a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
  b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
  c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
  d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
  e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
  f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.
 6. Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.
 7. Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului.
 8. In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.
 9. In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin. (1) sau (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii.
 10. Cota impozitului/taxei pe cladiri prevazuta la alin. (1) si (2) se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

CODUL FISCAL ART. 458
CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRILE NEREZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

 1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:
  a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
  b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
  c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
 2. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
 3. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
 4. In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. Pana la 1 ianuarie 2016 persoanele fizice plateau impozit la cladiri de 0,1% din valoarea impozabila. Valoarea este de 20 de ori mai mare daca nu se aplica prevederile aliniatului (1).

CODUL FISCAL ART. 457
CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRILE REZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata, se in lei determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevăzute la lit. A – D50% din suma care s-ar aplica cladirii 50% din suma care s-ar aplica cladirii.

TIPUL CLADIRII VALOAREA IMPOZABILA (lei/mp)
Cladire cu instalatie electrica, de apa, de canalizare si de incalzire (conditii cumulative) Cladire cu instalatie electrica, de apa, de canalizare si de incalzire (conditii cumulative)
0 1 2
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic 1000 600
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 300 200
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 200 175
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 125 75
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D 75% din suma care s-ar aplica cladirii 75% din suma care s-ar aplica cladirii

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzator.

In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.

DEFINITII

a) cladire-anexa – cladiri situate in afara cladirii de locuit, precum: bucatarii, grajduri, pivnite, camari, patule, magazii, depozite, garaje si altele asemenea;

b) cladire cu destinatie mixta – cladire folosita atat in scop rezidential, cat si nerezidential;

c) cladire nerezidentiala – orice cladire care nu este rezidentiala;

d) cladire rezidentiala – constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii;